Book of Joel in Lithuanian Yiddish

 


יואל

תרגום לשפה היהודית המורגלת בפלך ווילנא ובפרט במזרחו, מאת הד″ם:

הירשע⸗ﬢוﬢ מעינקעס

 

געווידמעט ר′ יואל נאָרווילאַ, דעם אומדערמידלעכן ווילנער קעמפער פאַרן אָפּראַטעווען דעם אַלטן ווילנער יידישן בית⸗עלמין אויף פּיראַמאָנט

 

 

די פּרקים

א      ב      ג     ד

☜ רות       ☜ מלכים א       ☜ מלכים ב    ☜ הושע    ☜ יונה      ☜ איכה    ☜ אסתר     ☜ דניאל      ☜ קהלת    ☜ שיר השירים

 

בווילנא

 

לעין הקורא

אין אָט דעם תרגום יואל לייענט זיך וי — [עי]; בשעת ווען וֹי לייענט זיך — [אָי], אַזוי אַרומעט אַז דער וואָס הערט ניט איז טויב [טעיב], בעת אַ טוֹיב [טאָיב] פליט אַזש אין הימל. דאָס איז גערעדט געוואָרן וועגן ווערטער וואָס שטאַמען ניט פון לשון קודש אָדער אַראַמיש; בײַ די ווערטער פון סעמיטישן אָפּשטאַם, איז עס בדרך כלל [עי] אין אָפענע טראַפן (סוחר [סעיכער], סודות [סעידעס]); [אָ] אין פאַרמאַכטע טראַפן (סוחרים [סאָכרים], סוד [סאָד]).

 

 

≡≡ פּרק א ≡≡

 • (א) אָדאָס איז דער דְּבַר יי, אַוואָס איז באַ יוֹאֵל⸗בֶּן⸗פְּתֿוּאֵלן געווען:
 •  
 • (ב) די זקנים — הערט זשע אוֹיסעט,
 • און האָרכט⸗זאַך צו, איר אַלע תושבים פונעם לאַנד:
 • אי′דען אַזעטקענע זאַכן געווען אין אײַערע טעג?
 • צי אין די טעג פון די אבות אײַערע?
 • (ג) איז גייט דערציילט אַפדערוף די קינדער אײַערע,
 • און ווײַטער די קינדער — זייערע קינדער,
 • און נאַכער ז י י ע ר ע קינדער — דעם אַנדערן דור:
 •  
 • (ד) אָטאָ דאָסאָ, אַוואָס איז פונעם היישעריק⸗הַגָּזָם געבליבן, האָט אופגעגעסן דער גרויסער היישעריק;
 • און אָטאָ דאָסאָ, אַוואָס איז  נאָך יענעם היישעריק געבליבן, האָט דאָך אופגעגעסן דער היישעריק⸗הַיֶּלֶק;
 • און אָטאָ דאָסאָ, אַוואָס איז נאָכן יֶלֶק געבליבן, האָט דאָך אופגעגעסן דער היישעריק⸗הַחָסִיל.
 •  
 • (ה) איז הייבט⸗זאַך אופעט פון שלאָף, שכורים וואָס איר זײַט און נעמט וויינען,
 • און אַ יללה לאָזט אַרוֹיסעט, איר ווײַנטרינקער,
 • אַפן זיסן ווײַן, אַלמאי ס′איז פון אײַער מוֹיל אָפּגעשניטן געוואָרן.

 

 • (ו) ווײַלע אָט אַזאַ מין פאָלק איז אופגעגאַנגען אַף מײַן לאַנד,
 • אַ שטאַרקער, אַוואָס עם איז גאָר ניט איבערציילן,
 • די ציינער זײַנען באַ עם פון אַ לייב די ציינער,
 • און באַ עם ווי באַ אַ רײַס⸗לייב די באַַקציינער.
 • (ז) ער האָט דעם ווײַנשטאָק מײַנעם פאַר אַ וויסטעניש געמאַכט, און פון מײַן פײַגנבוֹים — שפּענדלעך;
 • עם אַ ליידיקן געלאָזן און אַנידערגעוואָרפן, די צווײַגן פאַרווײַסעוועט.

 

 • (ח) איז קלאָגט, אַזוי ווי די יונגפרוֹי אָנגעגורט מיט זאַק,
 • ווײַלע זי טרויערט נאָכן מאַן פון די יונגע יאָרן.
 • (ט) פאַרשניטן געוואָרן איז דער קרבן מנחה,
 • מיטן יין נסך פונעם בֵּית יי,
 • ס′פּראַווען אבילות די כהנים, באַדינער פון גאָט.
 •  
 • (י) דער פעלד — באַרויבט,
 • און די לאַנד האָט אבילות געפּראַוועט,
 • אַלמאי באַרויבט איז — דער קאָרן,
 • דער נײַ⸗ווײַן געפּטרט, און דער בוימל באַאומגליקט.
 •  
 • (יא) איז שעמט זיך, איר, אַקערלײַט,
 • לאָזט אַ יללה, איר ווײַנגערטנערלײַט,
 • איבערן ווייץ מיט די גערשטן,
 • אַז די שניט פון פעלד איז אַזש קאַלע געוואָרן.
 • (יב) דער ווײַנשטאָק איז אוֹיסגעטריקנט, דער פײַגנבוֹים פאַראומגליקט;
 • דער מילגרוֹים, אָט אַזוי אויך דער טייטלבוֹים מיטן עפּלבוֹים,
 • אַז אַלע ביימער אַוואָס אַפן פעלד זײַנען פאַרוויאַנעט,
 • אַז די פרייד פון מענטשנקינדער איז פאַרוויאַנעט.

 

 • (יג) גורט⸗זאַך אָנעט מיט זעק, איר כהנים, און מאַכט אַ הספּד,
 • יללות לאָזט אַרוֹיסעט, איר וואָס באַדינען באַם מזבח.
 • קומט זשע און אין זעק נעכטיקט איבער,
 • איר באַדינער פון גאָט מײַנעם,
 • ווײַלע פונעם בית⸗אלהים אײַערן איז פאַרמיטן —
 • דער קרבן מנחה מיטן נסך⸗ווײַן.
 •  
 • (יד) אַ תענית ברייט אָנעט, אַן אײַנזאַמלונג רופט אײַנעט,
 • די זקנים רופט צונויפעט — די אַלע תושבים אַוואָס אין לאַנד,
 • אינעם בֵּית יי, אײַער גאָט,
 • און צו גאָט שרײַט זשע אוֹיסעט:
 •  
 • (טו) „אַזאָכנוויי דעם טאָג,
 • אַוואָס ער לאָקערט נאָענט, אָטאָ דער טאָג פון גאָט.“
 •  
 • און ווי אַַן אָנפאַל פון אָנפאַלער ′עט עס פון אַלמעכטיקן אָנקומען.
 • (טז) אַניט אַזוי — פאַר אונדזערע אויגן ווערן פאַרשניטן די מאכלים,
 • די פרייד מיט די גאַנצע גליקן פון הוֹיז פון אונדזער גאָט? 
 •  
 • (יז) אַז זיי זײַנען פאַַרשימלט געוואָרן, די פעסער מיט ווײַן,
 • אַוואָס אונטער די שפּונטן,
 • פאַרוויסט געוואָרן, די אוצרות פון ווײַן, און פון בוימל,
 • און די שײַערס מיט תבואה — זיי זײַנען דען צובראָכן.
 •  
 • (יח) אַז וואָס פאַראַ זיפצן, זיפצן זיי, די בהמות,
 • אַז זיי זײַנען אויכעט צומישט געוואָרן, די סטאַדעס פון רינדער,
 • אַז וואואַהין פּאַשען האָבן זיי ניט,
 • זײַנען זיי, די שטאַדעס פון רינדער, שוין אויכעט שולדיק געוואָרן.
 •  
 • (יט) אַז צו דיר, אָ רבונו⸗של⸗עולם, טו איך אוֹיסרופן,
 • אַלמאי אַ פײַער האָט דעם גאָרטן אַוואָס אין דער מדבר אופגעפרעסן,
 • און פאַרברענט האָט אַ פלאַם די ביימער וואָס אין פעלד.
 • (כ) אַפילו די בהמות פון פעלד זיפצן פאַר דיר,
 • אַלמאי זײַנען אוֹיסגעטריקנטע די וואַסערקוואַלן,
 • און דעם גאָרטן אַוואָס אין דער מדבר האָט אַ פײַער אופגעפרעסן.

 

≡≡ פּרק ב ≡≡

 

 • (א) אין ציון בלאָזט שופר,
 • און טוט שאַלטן אַף מײַן הייליקן באַרג,
 • אַז ציטערן זאָלן די תושבים אַוואָס אינעם לאַנד,
 • ווײַלע געקומען איז דער טאָג פון גאָט, ער איז נאָענט:
 • (ב) אַ טאָג פון חושך און פאַרפינצטערניש,
 • אַ פאַרוואָלקנטער, אַ טומאַנעדיקער טאָג,
 • ווי אַ שוואַרציקײַט אַף די בערג איבערגעצויגן;
 • אַ פאָלק אַ ריזעדיקער און אַ מאַכטיקער,
 • אָט אַזאַ איז גאָר אַף דער וועלט ניט געווען,
 • און נאַכער ′עט ניט זײַן,
 • ביזקל אין די יאָרן פון די דור דורות.
 •  
 • (ג) אַז פאַר עם האָט אַ פײַער אופגעפרעסן,
 • און נאָך עם וועט פלאַמען אַ פלאַַם,
 • ע ם ′עט אַזש ווי אַ גן⸗עדן זײַן די ערד וואָס פאַר עם,
 •  
 • און וואָס נאָכעם: אַ וויסטעניש ווי אין דער מדבר,
 • קין שריד⸗פּליט לאָזט ער ניט איבער.
 • אַלמאי אַ פײַער האָט די פעלדער אַוואָס אין וויסטעניש אופגעפרעסן,
 • און פאַרברענט האָט אַ פלאַם די ביימער וואָס אין פעלד.
 • (ד) באַ זיי איז די אוֹיסזעעניש אַזוי ווי די אוֹיסזעעניש פון פערד,
 • און טאַקע ווי רײַטער — אָט אַזוי אָ טוען זיי לויפן.
 •  
 • (ה) אַזוי ווי דער רעש פון קאַרעטן,
 • אַוואָס אַף די שפּיץ בערג טוען זיי טאַנצן,
 • אַזוי ווי דער רויש באַ אַ פלאַם פון פײַער וואָס עסט אופעט די שטרוי,
 • אַזוי ווי אַ מאַכטיקער פאָלק, אָנגעגרייט צו דער מלחמה.
 • (ו) פון פאַר זייער פּנים ציטערן די פעלקער,
 • אַז דער פּנים פאַרקנייטשט זיך אַזש מיט דאגהניש.
 •  
 • (ז) זיי לויפן ווי די גיבורים, ווי די חיילות וואָס קריכן אַרוף אַף אַ שטאָט⸗וואַנט,
 • און איטלעכער באַ זיי גייט אין זײַן גאַנג⸗וועג,
 • און זייערע וועגן פּלאָנטערט זיך ניט איינער מיטן אַנדערן,
 • (ח) און איינער דעם אַנדערן טוט ניט קין שטוֹיס,
 • נאָר איטלעכער אין זײַן שטעג,
 • פאַלן אַדורך די כלי⸗זין — אַזיי ווערן גאָרניט צעקאַלעטשעט.
 •  
 • (ט) אין שטאָט שפּרינגען זיי אַרײַנעט,
 • אַפן שטאָט⸗וואַנט לויפן,
 • אין די הײַזער גייען זיי אַרופעט,
 • ווי אַ גנב ′לן זיי אין פענצטער אַרײַנקריכן. 
 • (י) פון פאַר זיי האָט זיך געערדציטערנישט די לאַנד,
 • די הימלען שטורעמען אופעט,
 • די זון אַף לקוי חמה גייט, די לבנה אַף — לקוי לבנה,
 • די שטערן קלײַבן אַזש אַף קאַריק זייער טליאונג.
 •  
 • (יא) און גאָט ווידער, טוט זײַן קול געבן פון פאַר זײַנע חיילות,
 • אַז די מחנה זײַנע איז זייער גרויס,
 • ווײַלע אַמשטאַרקסטן איז דער מדַבּר וּמקַיים, 
 • ווײַלע גרויס איז דער טאָג פון יי —
 • ווער′עט עם דען יָכלען אוֹיסשטיין?

 • (יב) נאָר וואָדען, אַפילו איצטער אויכעט — דאָס איז דער דְּבַר יי —
 • קערט⸗זאַך צו מיר אומעט, מיטן גאַנצן האַרצן, מיט תעניתים, און מיט געוויין, און מיט אבילות,
 • (יג) רײַסט קריעה בעסער אײַער האַרץ איידער די מלבושים און —
 • קערט⸗זאַך אומעט צו יי אײַער גאָט,
 • ר′איז נאָכאַלעמען אַ חנון ורחום,
 • אַן אֶרך אפַּיים ורַב חֶסד, ער′ט רחמנות האָבן פון וועגן דער גזירה.
 • (יד) ווער ווייס, אפשר ט′ער האָבן אַ ישוב הדעת און אַ רחמים טאָן,
 • און לאָזן נאָך⸗זאַך גאָר אַ ברכה,
 • אַ קרבן מנחה מיט אַ ווײַן⸗אָפּערונג,
 • צו יי אײַער גאָט.

 

 • (טו) אין ציון בלאָזט שופר,
 • אַ תענית ברייט אָנעט, אַן אײַנזאַמלונג רופט אײַנעט,
 • (טו) דעם פאָלק רופט צונויפעט —
 • רופט צונויפעט די זקנים,
 • זאַמלט אײַנעט די קינדערלעך און די זייגנדיקע באַם ברוסט,
 • לאָזט דעם חתן פון זײַן חדר אַרוֹיסעט,
 • די כלה פון אונטער דער חופּה,
 • (יז) צווישן דעם אולם מיטן מזבח,
 • זאָלן דען די כהנים, די משרתים פון גאָט, זיך צעוויינען; איז זאָלן זיי אַ זאָג טאָן: 
 •  
  • „דערבאַרעם⸗זאַך, אָ גאָט, אַף דײַן פאָלק און גיב ניט צו שאַנד די נחלה דײַנע,
  • אַז די פעלקער זאָלן דערפון אַ משל אָפּציען;
  • אַפאַרוואָס זאָלן זיי צווישן די אומות גיין זאָגן:
  • אַוואו איז דען זייער גאָט?“

 

 • (יח) דאַמאָלסט ′עט גאָט ערשט אייפערדיק ווערן פון וועגן זײַן לאַנד,
 • און אַף זײַן פאָלק אַ רחמנות האָבן.
 • (יט) טוט גאָט אַן ענטפער, אַזוי זאָגנדיק זײַן פאָלק: 
  • „אָט שיק איך אײַך דעם קאָרן, דעם ווײַן, און דעם בוימל,
  • און איר′ט זיך מיטדערמיט אָנזעטיקן,
  • מער פאַר קין חרפּה פאַר די פעלקער וועלעך אײַך ניט מאַכן;
  • (כ) און פון אָט יענעם פון צפון וועלעך אײַך אָפּווײַטערן,
  • אין אַ לאַנד אַ וויסט⸗און⸗ליידיקן ′עלעך עם פאַרשטויסן —
  • מיטן פּנים צום ים אַוואָס אין מזרח,
  • און מיטן הינטערחלק אַזש צום ים וואָס אין מערב;
  • און ס′עט זיך הערן מיט זײַן געשטאַנק, און אַווירן מיט זײַן סרָחה;
  • ווײַלע גרויסאַרטיק האָט ער עס געמאַכט.“
  •  
 • (כא) איז האָב קין מורא ניט, דו, ערד, גיי פריי⸗זאַך, און זײַ זשע גליקלעך, 
 • ווײַלע גרויסאַרטיק האָט ער עס געמאַכט.
 • (כב) איז האָט ניט קין מורא, איר בהמות אַוואָס אין די פעלדער,
 • ווײַלע דער גאָרטן אַוואָס אין דער מדבר נעמט געבן גראָזן,
 • און דער בוים זײַנע פּירות טראָגט,
 • דער פײַגנבוֹים מיטן ווײַנשטאָק באַווײַזן זייער גבורה.
 •  
 • (כג) איז נעמט זיך פרייען און אַזש גליקלעך זײַן, אָ בני ציון,
 • אין יי אײַער גאָט,
 • אַוואָס ער גיט אײַך דעם לערער צו גערעכטיקײַט,
 • און ברענגט אײַך אַראָפּעט דעם רעגן,
 • דעם פרי⸗רעגן און דעם שפּעט⸗רעגן — באצײַטנס.
 • (כד) ס′עלן פול ווערן די שײַערס מיט תבואה,
 • ס′עלן רוישן די קעלטער מיטן ווײַן און מיטן בוימל:
 •  
  • (כה) „אַז אַף די יאָרן וועלעך אײַך באַָצאָלן,
  • אַוואָס ס′האָט אופגעפרעסן דער היישעריק —
  • דער היישעריק⸗הַיֶּלֶק, מיטן היישעריק⸗הַחָסִיל, מיטן היישעריק הַגָּזָם,
  • דער גרויסער חיל מײַנער, אַוואָס כ′האָב אײַך אָנגעשיקט —
  •  
  • (כו) און איר′ט אָפּעסן, עסן און זאַט זײַן,
  • און טאָן לויבן דעם נאָמען פון יי אײַער גאָט,
  • וואָס האָט מיט אײַך געמאַכט אַף באַוואונדערן, די נסים,
  • און מער קיינמאָל ט′מײַן פאָלק ניט פאַרשעמט ווערן,
  • (כז) וועט איר וויסן זײַן, אַז איך בין יי אײַער גאָט — און ווײַטער קיינער,
  • און מער קיינמאָל ט′מײַן פאָלק ניט פאַרשעמט ווערן.“

≡≡ פּרק ג ≡≡

 •  
 • (א) „ס′וועט אַנאָכדעם זײַן,
 • אַז דעם רוח הקודש מײַנעם וועל איך אין איטלעכן בשר⸗ודם צעגיסן,
 • אײַערע זין און אײַערע טעכטער וועלן אַזש נביאות זאָגן,
 • די זקנים וואָס באַ אײַך וועלן אַזש טרוֹימען⸗חלומות טאָן פאַרחלומען,
 • און די יונגע ל′ן אַזש חזיונות טאָן זען.
 • (ב) און אַפילו אין שקלאַפן מיט שפחות,
 • וועלעך אין אָט⸗יענע טעג מײַן רוח הקודש טאָן צעגיסן,
 • (ג) און מופתים אין הימל און אַף דער ערד באַווײַזן,
 • דָּם. וָאֵשׁ. וְתִימֲרוֹת עָשָׁן —
 •  
 • די זון וועט קאַפּויער ווערן צו חושך,
 • די לבנה אַף בלוט,
 • פאַרן אָנקום פונעם גרויסן און אימהדיקן יום יי,
 • און ס′עט זײַן, אַז איטלעכער וואָס′עט אוֹיסרופן,
 • אין נאָמען פון יי, אָטאָדעמענען ט′מען אָפּראַטעווען,
 • ווײַלע אַפן הר ציון און אין ירושלים,
 • ′עט זײַן דער מקלט אַף פּליטה מאַכן, אָט אַזויאָ ווי ס′האָט גאָט געזאָגט,
 • און באַם שריד⸗פּליט אַוואָס גאָט רופט זיי אופעט.“

≡≡ פּרק ד ≡≡

  • (א) „אָטאָ, אין אָדיאָ טעג, און צו אָט די צײַט, אַווען כ′ל אומקערן דעם גלות פון יהודה און פון ירושלים,
  • (ב) און כ′ל אײַנזאַמלען די אַלע פעלקער,
  • און כ′ל זיי אַראָפּנידערן צום עמק יהושפט,
  • און כ′ל⸗זאך מיט זיי לאָדן אָט אָדאָרטן,
  • איבער ישראל — מײַן פאָלק און מײַן נחלה,
  • אַוועמען זיי האָבן צווישן די פעלקער פאַרשפּרייט,
  • און מײַן לאַנד צווישן זיך צוטיילט;
  • (ג) און גורל געוואָרפן איבער מײַן פאָלק,
  • אַ אינגל האָבן זיי פאַר אַ זונה געמאַכט,
  • אַ מיידל פאַר ווײַן פאַרקויפט, און אוֹיסגעטרונקען.“

 

  • (ד) „נאָכמער: וואָס זײַט איר דען פון מײַנטוועגן — צוֹר מיט צִידוֹן,
  • מיט די שטחים פון די פּלישתים;
  • איר′עט דען פון מײַנטוועגן נקמה⸗געלט באַצאָלן?
  • נאָר וואָס: אַז איר′ט נקמה⸗פון⸗מײַנטוועגן צוטיילן האַסטיק און גיך,
  • כ′ל איר אַף א ײַ ע ר ע קעפּ אַריבערפירן.
  •  
  • (ה) וויבאַלד איר האָט די זילבער מײַנע מיט די גאָלד מײַנע צוגענומען,
  • און די גוטינקע אוצרות געבראַכט אין אײַערע טעמפּלען,
  • (ו) און די בני יהודה מיט די ירושַלמער ט′איר פאַרקויפט די יוונים,
  • בכדי זיי דערווײַטערן פון זייערע געמאַרקן,
  • (ז) אָט וועלעך זיי מעורער זײַן פון די מקומות,
  • אַוואוהין איר′ט זיי אַוועקפאַרקויפט,
  • און די נקמה⸗געלט אומקערן אַף א ײַ ע ר ע קעפּ —
  •  
  • (ח) און פאַרקויפן וועלעך די זין מיט די טעכטער אײַערע,
  • אין האַנט אַרײַנעט באַ די בני יהודה,
  • און
  • זיי′לן זיי ווײַטער פאַרקויפן די שבָֿאער, צו אַ גאָר ווײַטן פאָלק“ —

ווײַלע אָט האָט גערעדט יי.

 

 • (ט) איז אָט וואָס זאָלט איר אין די פעלקער אוֹיסרופן:
 • אַף מלחמה גרייט זיך צו,
 • די מלחמה העלדן זאָלט איר מעורער זײַן,
 • זיי זאָלן צוקומען, אַרופעט,
 • די אַלע מלחמהלײַט.
 •  
 • (י) צושטויסט אײַערע שנײַדמעסערס אַף שווערדן,
 • און די אַקעראײַזנס אײַערע אַף שפּיזן.
 • זאָל דען זאָגן דער שוואַכינקער: אַ מלחמה⸗העלד בינעך!
 • (יא) אײַלט⸗צעך! טאָ קומט, פעלקער, די אַלע,
 • פון רונד⸗אַרום און זאַמלט⸗צעך אָנעט,
 • אַהינצוצו מאַך, זאָלן אַראָעט, יי, דײַנע גיבורים.
 •  
  • (יב) „זאָל מען די פעלקער מעורער זײַן, זיי זאָלן אַרופעט,
  • אינעם עֵמק יהושָפט,
  • ווײַלע אָט אָדאָרטן וועלעך טאָן זײַן,
  • כדי משפּטן די אַלע פעלקער רונד⸗אַרום.“
  •  
 • (יג) שיקט זשע דעם אַקעראײַזן,
 • ווײַלע צײַטיק איז דער שניט,
 • קומט און טוט טרעטן, דער קעלטער איז אָנגעפילט,
 • די פעסער גיסן⸗זאַך שוין איבער —
 • נאָר וואָס, אַ סך שלעכטיקײַט באַ זיי איז פאַראַן.
 •  
 • (יד) אַ המון⸗עם, אַ המון⸗עם, אינעם „עמק פונעם פּסק“,
 • ווײַלע נאָענט איז דער יום יי אינעם עמק פון פּסק.
 •  
 • (טו) די זון און די לבנה ווערן פאַרשוואַרצט,
 • די שטערן קלײַבן אַזש אַף קאַריק זייער טליאונג.
 •  
 • (טז) און גאָט וועט פון ציון אַ שרײַ טאָן,
 • און זײַן קול פון ירושלים נעמען געבן,
 • שטורעמען⸗ציטערן וועלן הימל און ערד;
 • יי וועט אַ מקלט זײַן פאָלק זײַן,
 • אַ פעסטונג די בני ישראל.
 •  
  • (יז) ט′איר וויסן זײַן, אַז איך, יי אײַער גאָט,
  • טו פאַראַן זײַן אין מײַן הייליקן הר ציון,
  • דאַמאָלסט ′עט הייליק זײַן ירושלים,
  • און די פרעמדע וועלן אָדאָרטן מער ניט אַדורך.
  •  
  • (יח) און ס′עט זײַן, אין אָט יענעם טאָג,
  • אַז די בערג וועלן אַראָפּטריפן מיט זיסן ווײַן,
  • און די היגלען מיט מילך וועלן פליסן,
  • און ס′עט גיין די וואַסער אין די אַלע וואַסערקוואַלן אַוואָס אין יהודה.
  •  
  • און אַ וואַסערקוואַל ′עט פונעם בית יי אַרוֹיסעט,
  • אַף געבן אָנטרינקען דעם נַחל⸗השִטים.
  •  
  • (יט) מצרים וועט אַ וויסטיקײַט ווערן,
  • און אדום אַ וויסטער מדבר וועט ווערן,
  • פון וועגן דער רציחהניש אַף די בני יהודה,
  • וואָס די ריינע בלוט זייערע האָבן זיי פאַרגאָסן,
  • אַזש אין אייגענעם לאַנד.
  •  
  • (כ) נאָר וואָדען: אייביק ′עט יהודה באַזעסן ווערן,
  • און ירושלים — אַף דור⸗דורות.
  • (כא) און כ′ל ריינמאַכן זייער בלוט,
  • וואָס כ′האָב פרייער ניט ריינגעמאַכט —
  • ווי גאָט טוט אין ציון פאַראַן זײַן!

 

חזק

 

 


 • ווילנע, אויף אַלעקסאַנדראָווסקע בולוואַר
 • שבט תש″ף

 

אַ האַרציקן יישר⸗כח:

מיכאל מאַסאַרסקי (ניו⸗יאָרק) פאַר זײַן גאָר ברייטהאַרציקער הילף און וויכטיקע פאָרשלאָגן. פאַרשטייט זיך, אַז די פולע אחריות פאַר שוואַכקײַטן און טעותן טראָגט דער בעל⸗התרגום אַליין.